TAPU İŞLEMLERİ HAKKINDA

TAPU İŞLEMLERİ HAKKINDA

Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkul alım satım işlemi olan kimselerin öncelikle randevu alması ve randevu gününde gerekli belgeleri tapu memuruna teslim etmesi gerekiyor.

Tapuda gerekli evraklar alıcı ve satıcıda farklılık gösterebiliyor. Bu belgeler teslim edildikten sonra tapu harcının da ödenmesi isteniyor. Akabinde tapu satış/devir işlemi gerçekleşiyor.

Peki, tapuda gerekli evraklar 2017 nelerdir? Alıcıdan hangi belgeler istenir? Satıcıdan hangi belgeler istenir?

Tapuda satıcıdan istenen evraklar:

– Tapu aslı veya fotokopisi

– 1 Resim

– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

– Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Tapuda alıcıdan istenen evraklar:

– 2 Resim

– Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

– T.C. Kimlik Numarası

– Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen evraklar ise şu şekilde:

– Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

– Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

– Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

– Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

– Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.